กิจกรรม

สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม