งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

บุคลากรในงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

น.ส.กนกวรรณ เตียศิริ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายณฐนน ศิริโสม ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายสงคราม โฉมศรี ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายมนตรี พรมประทีป ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
น.ส.อัญมณี ปิดงาม ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
น.ส.กุสุมา ศิริมานะ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ  
2. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. บริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย