งานประกันคุณภาพฯ

บุคลากรในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางวาสนา อมรฤทธิ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสุเชาว์ ลิ้มวิไลกุล ช่วยงานหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายจาตุรงค์ บุตรลพ ช่วยงานหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
น.ส.จีรวรรณ ศรีมุล ช่วยงานหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ  ในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา    คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ   แผนกวิชา  และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย