งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากรในงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายชนาธิป สุภามงคล ช่วยงานหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม ช่วยงานหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายวิทยา ท้าวกัลยา ช่วยงานหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายจักรีวงศ์ ขันติวงศ์ ช่วยงานหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.)
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆ  ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย