การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

          ข้อควรปฏิบัติในการพิจารณา นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และปวส. ที่จะยื่นคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ดังนี้

          1. นักเรียน นักศึกษาจะต้องผ่านการลงทะเบียนในรายวิชาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มิฉะนั้นจะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

          2. นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุ มิฉะนั้นจะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการ

          3. นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

               3.1 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละช่วงชั้น คือ ระดับ ปวช. 1 ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 ระดับ ปวช. 2 ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.75 และระดับ ปวช. 3 ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ให้พิจารณาข้อ 5  ประกอบด้วย

               3.2 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละช่วงชั้น คือ ระดับ ปวส. 1 ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.75 และระดับ ปวส. 2 ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ให้พิจารณา ข้อ 5 ประกอบด้วย

               3.3 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ระดับผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละช่วงชั้นทั้งระดับ ปวช.

และระดับ ปวส. จะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

          4. นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนผ่านในรายวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขางาน ถ้าไม่ผ่านให้พิจารณาข้อ 5 ประกอบด้วย

          5. นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในขณะโดนลงโทษพักการเรียน ไม่ส่อแววสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางวิทยาลัย มีความประพฤติเรียบร้อยทั้งด้านความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลา ผ่านการพิจารณาจากครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

          6.  มีผลการเรียนผ่านในรายวิชากิจกรรม ถ้ามีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชากิจกรรมจะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

          7.  ผ่านการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ถ้าไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ