งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บุคลากรในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

น.ส.จิรภิญญา ศิลปศาสตร์พิริยะ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสงคราม โฉมศรี ช่วยงานหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
น.ส.อัญมณี ปิดงาม ช่วยงานหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ   
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ  
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา 
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย