- ผู้บริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางสาวสายัน จันทรา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางมาลี จุติยนต์
ตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุชาติ สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางวาสนา อมรฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายวิชาการ


นายปกรณ์ คงเป็นสุข
ตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา