ผู้บริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นางสาวสายัน จันทรา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายวิชาการ
 


นางนวพร โชติกานต์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานฯ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ