งานอาคาร สถานที่

บุคลากรในงานอาคาร สถานที่

นายสุชาติ สุวรรณน้อย หัวหน้างานอาคาร สถานที่
น.ส.กฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย ช่วยงานหัวหน้างานอาคาร สถานที่
นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม ช่วยงานหัวหน้างานอาคาร สถานที่
นายเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา ช่วยงานหัวหน้างานอาคาร สถานที่
นายนิยม กองทอง เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่
นายสมบัติ ใจใหญ่ เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่
นายวิทยา ท้าวกัลยา เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. ควบคุมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย