งานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากรในงานสื่อการเรียนการสอน

นายณฐนน ศิริโสม หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายจาตุรงค์ บุตรลพ ช่วยงานหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา ช่วยงานหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
น.ส.อัญมณี ปิดงาม ช่วยงานหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนจัดหาจัดทำการให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้
2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย