ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ประจำเดือน ตุลาคม 2565

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

2. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

3. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

4. ประจำเดือน มกราคม 2566 

      งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  

      งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

6. ประจำเดือน มีนาคม 2566

      งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

7. ประจำเดือน เมษายน 2566

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

8. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

9. ประจำเดือน มิถุนายน 2566

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ

10. ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ 

11. ประจำเดือน สิงหาคม 2566

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ 

12. ประจำเดือน กันยายน 2566

     งบทดลอง   เอกสารประกอบฯ   รายละเอียดเอกสารประกอบฯ