งานครูที่ปรึกษา

บุคลากรในงานครูที่ปรึกษา

น.ส.กฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายจักรีวงศ์ ขันติวงศ์ ช่วยงานหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา    
2. ควบคุมดูแลส่งเสริมการจัดทำจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน  นักศึกษา  เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับ การกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียน  เรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 
5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย