งานประชาสัมพันธ์

บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

น.ส.จินดาภรณ์ บุตรลพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายณฐนน ศิริโสม ช่วยงานหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายจาตุรงค์ บุตรลพ ช่วยงานหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายจักรีวงศ์ ขันติวงศ์ ช่วยงานหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
น.ส.จีรวรรณ ศรีมุล ช่วยงานหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ  ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ  ของสถานศึกษาทั้งภายใน   และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่นๆ  สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย