งานความร่วมมือ

บุคลากรในงานความร่วมมือ

นายจาตุรงค์ บุตรลพ หัวหน้างานความร่วมมือ
นายณฐนน ศิริโสม ช่วยงานหัวหน้างานความร่วมมือ
น.ส.รัตปภัสสร คูลิ้มจีรสิริ ช่วยงานหัวหน้างานความร่วมมือ
น.ส.จีรวรรณ ศรีมุล ช่วยงานหัวหน้างานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา  
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย