งานบริหารงานทั่วไป

บุคลากรในงานบริหารงานทั่วไป

นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
น.ส.จินดาภรณ์ บุตรลพ ช่วยงานหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
น.ส.มลศิริ เหมะรักษ์ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ  คำสั่งไปราชการและคำสั่งต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
6. ให้บริการเกี่ยวกับการ รับ – ส่งไปรษณีย์ธนาณัติโทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายบริหารทรัพยากรทุกงาน
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย