งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรในงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายจาตุรงค์ บุตรลพ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางลัดดา กุลชร ช่วยงานหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.จินดาภรณ์ บุตรลพ ช่วยงานหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาประมวลผลจัดเก็บรักษาจัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ  ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล  บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย