วันที่ 14 กันยายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Comment(s)

Create by :


NPT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ