วันที่ 14 กันยายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ มอบนายมนตรี พรมประธีป หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ดำเนินโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา fix it จิตอาสา ปีงบประมาณ 2566 โดยนายวสุกฤต กิตติญาณปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Comment(s)

Create by :


NPT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ