วันที่ 12 กันยายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางมาลี จุติยนต์ หัวหน้างานบุคลากร ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Application canva และผลิตสื่อนำเสนอประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง ว.PA โดยนายณฐนน ศิริโสม หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และนางสาวจิรภิญญา ศิลปศาสตร์พิริยะ ช่วยงานหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Comment(s)

Create by :


NPT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ