- ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

 

นางสิริวรรณ  โตนิล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ธันวาคม - 30 กันยายน 2565

นายสมพงษ์ พนมชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2554 - 30 พฤศจิกายน 2562


นายศิริศาสตร์ สมิตินันทน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2553 - 2554

นายไพฑูรย์ ตันทานนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ มิถุนายน - กันยายน 2553

นายศักดิฺสิทธิ์ แสงกลับ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2550 - 2552

 

ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2553 - 2554

นายไชยรัตน์ ประดิษฐ์พัฒนชาญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2547 - 2550

นายยงยุทธ ตั้งติดธรรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2545 - 2547

นายบุญเหลือ  กองทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2535 - 2545