sex porno izle porno film sikis porno video
งานบุคลากร  

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
    1.   แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
    2.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
    3.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
    4.  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
    5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
    6.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
         ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง
        การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา
   7.   ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
   8.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
   9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   11.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาได้รับมอบหมาย
   12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno child porn child porn child porn