ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เรื่อง รับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

จำนวนนักศึกษาที่รับ

 ระดับประกาศนียบัตร ( ปวช. )

 จำนวนที่รับ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาเครื่องกล
     สาขางานยานยนต์20

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์


20
20

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ20

รวมทั้งสิ้น

 80

คุณสมบัติของผู้สมัคร
    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสำหรับแต่ละหลักสูตรตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.
- จำหน่ายคู่มือรับสมัครศึกษาต่อ ( เล่มละ 50 บาท )
  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 - วันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
- รับสมัครวันที่ 16-20 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
- วันคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ สถานศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
- ประกาศผลผูัมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 มีนาคม 2555
- ทำสัญญามอบตัว ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 เมษายน 2555
- ปฐมนิเทศตามที่แต่ละสถานศึกษากำหนด
- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพิเศษอื่น ๆ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 034-985205

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ
- ผู้สมัคร เลือกสมัครได้ 2 สาขางาน
- ค่าสมัคร ระดับ ปวช. ไม่ต้องชะรำค่าสมัคร

     กำหนดการตามประกาศนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารและประกาศเพิ่มเติมผ่านทาง www.nptpolytech.ac.th