sex porno izle porno film sikis porno video

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เรื่อง รับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

จำนวนนักศึกษาที่รับ

 ระดับประกาศนียบัตร ( ปวช. )

 จำนวนที่รับ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาเครื่องกล
     สาขางานยานยนต์20

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์


20
20

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ20

รวมทั้งสิ้น

 80

คุณสมบัติของผู้สมัคร
    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสำหรับแต่ละหลักสูตรตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.
- จำหน่ายคู่มือรับสมัครศึกษาต่อ ( เล่มละ 50 บาท )
  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 - วันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
- รับสมัครวันที่ 16-20 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
- วันคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ สถานศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
- ประกาศผลผูัมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 มีนาคม 2555
- ทำสัญญามอบตัว ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 เมษายน 2555
- ปฐมนิเทศตามที่แต่ละสถานศึกษากำหนด
- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพิเศษอื่น ๆ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 034-985205

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ
- ผู้สมัคร เลือกสมัครได้ 2 สาขางาน
- ค่าสมัคร ระดับ ปวช. ไม่ต้องชะรำค่าสมัคร

     กำหนดการตามประกาศนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารและประกาศเพิ่มเติมผ่านทาง www.nptpolytech.ac.th

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno child porn child porn child porn