คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2557 ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี **ชมภาพกิจกรรม**

   เรียนเชิญผู้ปกครองพร้อมนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน ทุกระดับชั้น  ร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
 

 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


                  ผลงาน