พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน และโรงเรียนแกนประถมและแกนมัธยม ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม   **ชมภาพกิจกรรม**
 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก boga


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2556

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


                  ผลงาน