กิจกรรมเด่นของสถานศึกษา...

  • วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมขอเชิญร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

  • โครงการ NPT Open House โอกาสครบรอบ 24 ปี (ตลาดนัดอาชีพ) ประจำปี 2558

  • โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย)

  • โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น

  • แนะแนวการฝึกอาชีพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

  • สัมมนาวิชาโครงการสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ทุกสาขางาน

sex porno izle porno film sikis porno video
 
 

  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม...จะทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชม. วิชาช่างซ่อมและบำรุงรักษาตู้เย็นโดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) และวิชางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559(เรียนเฉพาะวันเสาร์) สนใจสมัครเรียนได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-304-8439 ครูอานนท์  สุขรินทร์ หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง  เป็นต้นไป (เรียนจำนวน 11 วัน ต่อหลักสูตร)  

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมออกแบบและจำลองการทำงานระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

  ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 


  วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2558(รอบสาม) 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2557 

 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

              หลักสูตรที่เปิดสอน

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno child porn child porn child porn