ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สักการะพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี...ความงดงามแห่งจิตใจ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี   **ชมภาพกิจกรรม**

ประกาศผลสอบราคาจ้าง

 Coolปรับปรุงระบบประปา

 Coolปรับปรุงระบบห้องน้ำ ห้องส้วม

   ประกาศสอบราคาจ้าง 

            ปรับปรุงระบบประปา


    แจ้งนักเรียน ปวช.2 ขึ้น ปวช.3 วัดตัวตัดเสื้อตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประกันฯ  
   ร้านจำหน่าย เสื้อและรองเท้าสำหรับนักศึกษาใหม่ (ปวส.) ปีการศึกษา 2558  
   ประกาศ.. รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2558 
 

 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น