sex porno izle porno film sikis porno video

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  มาตรฐานการศึกษาสู่คุณภาพ  

 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคและนวัตกรรมยานยนต์คอมมอนเรลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
 ประกาศ..เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลักษณะ   

 ประกาศ..เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2558(รอบสาม) 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2557 


 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


                       เผยแพร่

      ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น

              หลักสูตรที่เปิดสอน