ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สักการะพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี...ความงดงามแห่งจิตใจ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี   **ชมภาพกิจกรรม**
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2558 (รอบสาม) 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2557 


 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

              หลักสูตรที่เปิดสอน

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น