โครงการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม **ชมภาพกิจกรรม**
 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก Boga

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2556

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


                  ผลงาน