ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สักการะพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี...ความงดงามแห่งจิตใจ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี   **ชมภาพกิจกรรม**
  ประกาศผลสอบราคาจ้าง 

          Cool ปรับปรุงระบบประปา

          Cool ปรับปรุงระบบห้องน้ำ ห้องส้วม

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2558 (รอบสาม) 


 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น