วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี(ทำอาหารและงานประดิษฐ์) เพื่อให้กลุ่มสตรีได้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุนชน พัฒนาอาชีพเสริมให้หลากหลายขึ้นเพิ่มรายได้ของครัวเรือนส่งเสริมความรู้พัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองได้ โดยมีครูมาลี วัชรารัตนกุล,ครูวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์,ครูจันทนา เสวตงาม และนางสาวธรรญชนก เร้าใจ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม **ชมภาพกิจกรรม**
 

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย..


ข่าวด่วนจาก boga


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2556

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


                  ผลงาน