ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สักการะพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี...ความงดงามแห่งจิตใจ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี   **ชมภาพกิจกรรม**
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2558 (รอบสาม) 

 

** คลิกดูรายละเอียด **   ปวส.

         กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อชท.)   ปี 2555  

 
ดนตรีโฟล์คซอง 1                                         ดนตรีโฟล์คซอง 2

 การประกวด เว็บเพจ                                     การประกวดเพลงไทยสากล

 การประกวดเพลงสากล                                 ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช.

 ทักษะการประกวด Animation

 ผลงานนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น
 โรงเรียนวัดโกสินารายณ์
 " การ์ดปีใหม่ "

ดูภาพผลงาน

ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

           เกี่ยวกับสถานศึกษา

             เผยแพร่ SAR

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

              หลักสูตรที่เปิดสอน

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


              หน่วยงานภายใน

                  ผลงาน

             เอกสารดาวน์โหลด

  เครือข่ายอาชีวศึกษานครปฐม