กิจกรรมเด่นของสถานศึกษา...

  • โครงการตรวจสภาพดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน

  • โครงการ NPT Open House โอกาสครบรอบ 24 ปี (ตลาดนัดอาชีพ) ประจำปี 2558

  • โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย)

  • โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น

  • แนะแนวการฝึกอาชีพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

  • สัมมนาวิชาโครงการสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ทุกสาขางาน

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

     ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

            แผนปฏิบัติการ 2558

              หลักสูตรที่เปิดสอน

     สมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น


child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno cocuk porno child porn child porn child porn