ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

เกียรติประวัติของสถานศึกษา

ปี 2540

- รองอันดับ 1 การประกวดโคมแขวนประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครปฐม
- รองอันดับ 1 การประกวดโคมแขวนประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครปฐม


ปี 2541

- ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 45 กิโลกรัม กีฬามวยจังหวัดนครปฐม


ปี 2543

- รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม โครงการลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ของตำบลหนองดินแดง


ปี 2544

- รางวัลกองพันลูกเสือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 2 ในงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญกรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- รางวัลปฏิบัติเดินทางไกลดีเด่น อันดับ 1 งานชุมนุมลูกเสือ กรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11


ปี 2545

- รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม Walk Rally ในงานชุมนุมลูกเสือ จังหวัดนครปฐม
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกิจกรรมการจัดค่ายพักแรมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5


ปี 2547

- รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการแข่งขันทักษะระดับภาคของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 - 6
- รางวัลชนะเลิศประเภทจัดบอร์ดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด งานแข่งขันทักษะสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 6
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ งานแข่งขันทักษะสถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 6


ปี 2548

- รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา “ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น” ของนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์ หนังสือสิ่งพิมพ์ศูนย์ข่าวพัฒนาและสโมสรนักบริหาร พ.ศ. 2548
(นายประชิต  มารยาทตร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ)


ปี 2549

- รางวัลหมู่ลูกเสือดีเด่น ของค่ายย่อยที่ 2 ภาคกลาง  งานชุมนุมลุกเสือ – เนตรนารีวิสามัญระดับชาติ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 14  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2550
- รางวัลผู้นำประโยชน์เพื่อแผ่นดินของหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ พ.ศ. 2549


ปี 2550

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก ระดับภาค จังหวัดลพบุรี
- รางวัลแข่งขันทักษะช่างยนต์ระดับชาติที่จังหวัดระยอง ลำดับที่ 7
- ประกาศเกียรติคุณจากเรือนจำกลางเขต 7 ได้คัดเลือกวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาดีเด่นในเรือนจำ ฑัณฑสถานประจำปีงบประมาณ 2551 ประเภทหน่วยงานเครือข่ายพันธ์มิตรในการสนับสนุนดีเด่น
- ประกาศเกียรติคุณจากเรือนจำกลางประจำเขต 7 ได้คัดเลือกนายประชิต มารยาตร์เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาดีเด่นในเรือนจำ
- รางวัลหมู่ดีเด่น ค่ายย่อย 6 งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ภาคกลาง 6 ระหว่างวันที่ 17 -21 มีนาคม 2551 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
- รางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ประดิษฐ์เครื่องล้างจานจากวัสดุเหลือใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
- รางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ประดิษฐ์รถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน


ปี 2551

- เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ระดับจังหวัดนครปฐม ปี 2551  (นายศักดิ์สิทธิ์  แสงกลับ)
- เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2551 (นายชาตรี  สุวรรณนที)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
- เกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี 2551 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม (นางศิริลักษณ์  เกิดจันทร์ตรง ครู คศ. 2)
- เกียรติบัตรปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกลดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ  ค่ายวชิราวุธ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี


ปี 2552

- ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในระดับดีมาก   
- รางวัลที่ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาพิมพ์ดีด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
- รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ อศจ.
- รางวัลชมเชย  การแข่งขันทักษะการร้องเพลงลุกทุ่ง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
- รางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  ปี 2552  ประดิษฐ์เครื่องดูดของเหลวเอนกประสงค์
- เหรียญเชิดชูเกียรติลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์
- เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา   
- เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา จังหวัดนครปฐม       
- ประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดิน แม่พิมพ์ของชาติ ประจำปี 2552 จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (นางกัญญา  วงศ์สุวรรณ)                


ปี 2553

- รางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 (2549 – 2552) ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
- โล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมประจำปีการศึกษา 2553เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
- รางวัลชมเชย การประกวดรักการอ่าน การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2553
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะช่างเทคนิคพื้นฐาน   การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2553
- เกียรติบัตรผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2553 นางสาวณัฏฐา ศรีอรุณ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553
- เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553” จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่23 ธันวาคม พ.ศ. 2553


ปี 2554

- เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้บริหารในโครงการหนึ่งแสนครูดี (นายชาตรี  สุวรรณนที) ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555
- เลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2 ราย คือ นายสุวรรณ  ม่วงนวล และนายชาตรี  สุวรรณนที
- โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น”  ประจำปี 2554 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ 22 ตุลาคม 2554  (นางกัญญา วงศ์สุวรรณ)
- เกียรติบัตรโครงการยกย่องเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (นางสาวพัชรี  บุญสมปอง ปวช. ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์)
- รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทรักการอ่าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 (นายสหภพ ชูสุวรรณ ปวช.1 ไฟฟ้ากำลัง)
- กองร้อยดีเด่น ค่ายย่อย 3 ภาคกลาง งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2554 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัล Popular Vote ในการประกวด “โครงการลดขยะเพื่อลดโลกร้อน” (โคมไฟระย้า) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554  จัดโดยสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ภาค 3330 โรตารีสากล


ปี 2555

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมปีการศึกษา 2555 (นางกัญญา  วงศ์สุวรรณ)
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมปีการศึกษา 2555 (นางศิริลักษณ์  เกิดจันทร์ตรง)
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (นางกัญญา วงศ์สุวรรณ และนางศิริลักษณ์  เกิดจันทร์ตรง)
- รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะรักการอ่าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมในกิจกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 (นางสาววิชุดาพร  จันทร์ศรี ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ ‘‘ Speech’’ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในกิจกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 (นายอิทธิพล ม่วยแก้ว)
- ประกาศเกียรติคุณ จากนายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดื่อ สนับสนุนกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ในการให้บริการประชาชน (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
- รางวัลหน่วยงานมาตรฐานเหรียญทองแดงระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555
- รางวัลหน่วยมาตรฐานระดับเหรียญทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ในการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2555
- โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการร่วมโครงการจักรยานเพื่อน้องในชนบท จากนายกสมาคมสตรีจังหวัดนครปฐม


ปี 2556

- รางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โอ่งประหยัดพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นางสาวมาลี วัชรารัตนกุล  นางประภาพร  สุวรรณภักดีจิต และ นางปัณฑิกา  ไชยกิตติ นางสาวมาริสา  สุดสาคร นายธีระพงศ์  หงษา  นายสิทธิพร  อินทร์รอด)
- ประกาศเกียรติคุณ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ว่าได้รับบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


ปี 2557

- รางวัลชนะเลิศจากการประเมินโครงการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม (นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ นางสมพิศ ทิพย์เทียมพงษ์ และนางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์ น.ส.วิชุดาพร จันทร์ศรี  น.ส.จิตรา อินทรง  น.ส.กนกวรรณ  เชียงกา และน.ส.อรุณรัตน์ สุขีวงษ์)      


ปี 2558

- รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์แบดมินตัน (Badminton – Robo Game) ระดับชาติ
(นายจาตุรงค์  บุตรลพ  และนายทัศพร  สมเชื้อ ครูที่ปรึกษา นายกฤษณพล  ห้วยหงษ์ทอง นายต้นตระการ  ดอนศิลา นายเจษฎา  นันทดีและนายฉัตรชัย จันทร์ศรี นักเรียน)

- รางวัลชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์(Software Innovation)
(นางวาสนา อมรฤทธิ์ และนางลัดดา  กุลชร)(นางสาวอัญชลิดา แสงนวล  นางสาวจิตรา  อินทรง และนางสาวกนกวรรณ  เชียงกา)

- รางวัลชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “หลามยอ ตราเอ็นพี”
(นางกัญญา วงศ์สุวรรณ นางวาสนา อมรฤทธิ์ นายชาญชัย พรมโสภา นางจิตรานนท์ อินทร์แสง ครูที่ปรึกษา นางสาวศศิธร จันทร์ศรี และนายญาณวิทย์  วิกยานนท์ นักเรียน ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


ปี 2559

- รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2558 หุ่นยนต์“พลังงานบริสุทธิ์ จุดประกายโลก” (Clean Emergy Recharging the world)
(นายจาตุรงค์  บุตรลพ  ครูที่ปรึกษา นายกฤษณพล  ห้วยหงษ์ทอง,นายต้นตระการ  ดอนศิลา,นายเจษฎา  นันทดี และนายฉัตรชัย จันทร์ศรี นักศึกษา ปวส. 1 สาขางานโทรคมนาคม)

-รางวัลเหรียญทอง จากการปฏิบัติกิจกรรม "ทดสอบกำลังใจ" ดีเด่นชาย งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559
(นายอานนท์  สุขรินทร์  ครูผู้ควบคุม นายจีรวัฒน์  อินทร์ขำ,นายสุปรีชา  ทองลี นักเรียน ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายพีรดนย์  ชื่นใจชม,นายปริญญา  ใจทัน,นายณัฐวุฒิ  สังขดำรง,นายวรพล  พรมโต นายชวิศ  แซ่อึ้ง และนายทรงพล  สันติดำรง นักเรียน ปวช. 1 สาขางานยานยนต์)


ปี 2560

- รับรางวัล “มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่น” ในตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดนครปฐม

- รางวัลครูดีเด่น ปี 2560
  นายสมพงษ์  พนมชัย      ประเภท ผู้บริหารดีเด่น
  นางกัญญา  วงศ์สุวรรณ   ประเภท ครูผู้สอนหมวดทักษะชีวิตดีเด่น
  นายอำนาจ  กิมฮง         ประเภท ครูผู้สอนสาขาวิชาดีเด่น
  นายจรูญ  อินไข            ประเภท ครูผู้สอนที่มีความวิริยะ อุตสาหะดีเด่น
  นายชาญชัย  พรมโสภา   ประเภท ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น

- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในการฟื้นฟูซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากวิกฤติเหตุการณ์น้ำท่วมและช่วยซ่อมแซมภายในวัดทุ่งหล่อ ประจำปี 2560
- ให้การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ในการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
- รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 เซปักตะกร้อทีมหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เซปักตะกร้อทีมหญิง ประเภททีมชุด ระดับภาคกลาง
- ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (นายจาตุรงค์  บุตรลพ  ครูที่ปรึกษา ,นายธนทัต เกิดวัดท่า ,นายฉานพล  ศรีสะอาด และนายเจษฎา  ค้ากลาง นักศึกษา ปวส.1 ไฟฟ้ากำลัง)
- ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับภาค ภาคกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (นายชาญชัย พรมโสภา,นางกัญญา  วงศ์สุวรรณ และนางลัดดา  กุลชร ครูที่ปรึกษา นายจีรวัฒน์ อินทร์ขำ นางสาวนรีธรรม์ ทัพสุรี และนางสาวชลิตา สุขพร้อม นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- รางวัลสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินกิจกรรม "การเพิ่มปริมาณผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2560


ปี 2561

- รางวัลครูดีเด่น ปี 2561
  นายชาตรี สุวรรณนที      ประเภท ผู้บริหารดีเด่น
  นายสุชาติ สุวรรณน้อย    ประเภท ครูผู้สอนสาขาวิชาดีเด่น
  นางวาสนา อมรฤทธิ์       ประเภท ครูผู้สอนที่มีความวิริยะ อุตสาหะดีเด่น
  นายณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล   ประเภท ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น

- รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ของอาชีวศึกษาภาคกลาง การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นประเภทอาหารจานเดียว “ข้าวมันไก่”  ระดับภาค (ครูผู้ควบคุม นายชาญชัย พรมโสภา ตำแหน่ง ครู คศ.1)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.นครปฐม และรางวัลชมเชย ระดับภาค ชุดเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน (ครูที่ปรึกษา นายจาตุรงค์  บุตรลพ ตำแหน่ง พนักงานราชการ)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.นครปฐม และรางวัลชมเชย ระดับภาค เครื่องทำน้ำอุ่นรักษ์โลก (ครูที่ปรึกษา นายมหิดล สุรียพรรณ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.นครปฐม และรางวัลชมเชย ระดับภาค อุปกรณ์กระบอกไฮดรอลิก (ครูที่ปรึกษา นายปกรณ์  คงเป็นสุข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย)


ปี 2562

- รางวัลครูดีเด่น ปี 2562
  นายสมพงษ์  พนมชัย     ประเภท ผู้บริหารดีเด่น
  นายไชยา ยืนยง             ประเภท ครูผู้สอนสาขาวิชาดีเด่น
  นางลัดดา กุลชร             ประเภท ครูผู้สอนที่มีความวิริยะ อุตสาหะดีเด่น
  นายจาตุรงค์ บุตรลพ      ประเภท ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น

- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประเภทอาหารจานเดียว “ข้าวมันไก่”  ระดับชาติ
(ครูผู้ควบคุม นายชาญชัย พรมโสภา ตำแหน่ง ครู คศ.1)