ประวัติวิทยาลัย

11 มี.ค. 35 พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก ชิโต) เจ้าอาวาส วัดหนองดินแดง   (ในขณะนั้น) มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะบริจาคที่ดิน  จำนวน  16  ไร่  3  งาน  29 ตารางวาเศษ  ให้กับกรมอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาฝึกวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสมหามงคล เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535


20 ส.ค. 35 พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก ชิโต) ได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมอาชีวศึกษา ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ท่านอธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบุญเทียม เจริญยิ่ง เป็นผู้รับมอบ ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม (นายประเวศ  ต่อตระกูล)  ข้าราชการกองแผนงานข้าราชการกองคลังกรมอาชีวศึกษา ข้าราชการในจังหวัดนครปฐม และข้าราชการครูในสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเกียรติ


9 ก.ย. 35 วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม


4  ม.ค. 36 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  225  ชั่วโมงใน  3  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี สาขาวิชา อาหาร-ขนม และสาขาวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย โดยใช้อาคารชั่วคราวในวัดหนองดินแดงเป็นสถานที่สอนชั่วคราวจนกว่าการก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมจะแล้วเสร็จ  โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมเป็นวิทยาลัยพี่เลี้ยง (ท่านผู้อำนวยการอรุณ  นิจสุชัด)   ตั้งแต่  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2536  วิทยาลัยได้เปิดทำการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มวิชาการงาน และอาชีพ ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอีกหลักสูตรหนึ่ง


22 พ.ย. 38 ได้ย้ายการเรียนการสอนและย้ายอาคารสำนักงาน จากศาลาอาคารภายในวัดหนองดินแดงมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้


12 พ.ค. 40 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2548 ระบบ สะสมหน่วยกิตใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาพาณิชยการ (การบัญชี)


ปีการศึกษา 2542 ได้เปิดสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2553 ได้เปิดสาขาวิชาคหกรรม

ปีการศึกษา 2556 ได้เปิดหลักสูตรทวิภาคี  ปวช. และ ปวส. เปิดสาขาวิชาระบบโทรคมนาคม (ปวส.)  และ  สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (ปวช.)


ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรทวิศึกษากับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา


ปีการศึกษา 2560 ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรทวิศึกษากับโรงเรียนคงทองวิทยา