แผนที่ภายในวิทยาลัย


แผนผังภายในวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

หมายเลข 1 อาคารเรียน 1

หมายเลข 2 ห้องเรียนปฏิบัติการยานยนต์

หมายเลข 3 ห้องเรียนเทคนิคพื้นฐาน

หมายเลข 4 ห้องเรียนงานเชื่อมโลหะ

หมายเลข 5 อาคารเรียน 2

หมายเลข 6 ห้องเก็บของ

หมายเลข 7 ห้องดนตรี

หมายเลข 8 โรงอาหาร

หมายเลข 9 สำนักงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ

หมายเลข 10 อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด(ใหม่)

หมายเลข 11 สำนักงานแนะแนวอาชีพฯ

หมายเลข 12 สำนักงาน อ.ช.ท.

หมายเลข 13 ห้องเก็บของ งานพัสดุ

หมายเลข 14-15 สนามฟุตซอล

หมายเลข 16 อาคารเรียน