วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรม NPT Open House 2020
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอรรถพล สังขวาสี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

www.v-cop.go.th 

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเข้าปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชม. "วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น" (แบบเหมาจ่าย 500 บาท) สนใจสมัครเรียนหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 065-625-6626 ครูเปมิกา กันทะวงค์

          ผลงานดีเด่น

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

       พรบ.คอมพิวเตอร์

ประกาศ การแพร่ระบาดโรคระบาดโรคติดเชื้อไว

โควิด