ข่าวสารประชาสัมพันธ์...

แจ้งนักเรียน นักศึกษา..
เลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเป็นปกติ


=> ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

=> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน หางาน สมัครงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาจาก Jobtopgun เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งาน ผ่านทางวิดีโอ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียน Resume ให้ปังจบใหม่ยังไงก็ได้งาน” https://www.youtube.com/watch?v=4iDALaa7jhU 

   https://drive.google.com/file/d/1lKmCmvJGPEozjTaQ2H2I_bqWQKeTtlxG/view  

" ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่อง ควรรู้ COVID - 19 "  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนและผู้สนใจ


ช่องทางการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ผลงานสิ่งประดิษฐ์

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

www.v-cop.go.th 

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเข้าปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

อ่านทั้งหมด

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น