ข่าวสารประชาสัมพันธ์...


 แจ้งกำหนดการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
      ==> เปิดเรียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
      ==> ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563


=> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน หางาน สมัครงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาจาก Jobtopgun เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งาน ผ่านทางวิดีโอ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียน Resume ให้ปังจบใหม่ยังไงก็ได้งาน”
https://www.youtube.com/watch?v=4iDALaa7jhU
 

   https://drive.google.com/file/d/1lKmCmvJGPEozjTaQ2H2I_bqWQKeTtlxG/view  

" ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่อง ควรรู้ COVID - 19 "  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนและผู้สนใจ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ผลงานสิ่งประดิษฐ์

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

www.v-cop.go.th 

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเข้าปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

      บทเรียนออนไลน์

 วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
   ครูณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล

 วิชา ของชำร่วยจากงานดิน
       VDO       PDF
 วิชา ของชำร่วยและของที่ระลึก  
       VDO       PDF
   ครูศรีนรา นวลแก้ว