ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงาน ก.พ. ขอเชีญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

www.v-cop.go.th 

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเข้าปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชม. "วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น" (แบบเหมาจ่าย 500 บาท) สนใจสมัครเรียนหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 065-625-6626 ครูเปมิกา กันทะวงค์

          ผลงานดีเด่น

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

       พรบ.คอมพิวเตอร์