หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น(เฉพาะทาง) จำนวน 75-150 ชม. 

F-10.gif - 1.09 Kb ประเภทช่างยนต์
F-10.gif - 1.09 Kb ประเภทการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
F-10.gif - 1.09 Kb ประเภทคอมพิวเตอร์
F-10.gif - 1.09 Kb ประเภทบัญชี
F-10.gif - 1.09 Kb ประเภทคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
F-10.gif - 1.09 Kb ประเภทช่างไฟฟ้ากำลัง
F-10.gif - 1.09 Kb ประเภทช่างอิเล็กทรอนิกส์
F-10.gif - 1.09 Kb หมวดวิชาทักษะชีวิต

            

 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตรอ.) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียนวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
และเปิดการเรียนการสอนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร...  

 ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั่วไป
ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตรอ.

      ระบบสารสนเทศ

     รายงานงบทดลอง

อ่านทั้งหมด