สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงาน/รางวัลดีเด่นของสถานศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
การศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเมล็ดงอกด้วยน้ำเปล่า
โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจจับ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา
ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

www.v-cop.go.th 

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเข้าปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง


          ผลงานดีเด่น

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

       พรบ.คอมพิวเตอร์