วันพ่อแห่งชาติ 2561 ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 8 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์จากวัดหนองดินแดง จำนวน 9 รูป โดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยา อ่านต่อ...
ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 9 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 12 views
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ระดับ อศจ.นครปฐม ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่ อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 16 views
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ระดับ อศจ.นครปฐม ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อ่านต่อ...
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 22 views
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับปวช. ระดับ อศจ.นครปฐม ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อ่านต่อ...
ร่วมพิธีเปิด ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 6 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วอศ. น อ่านต่อ...
ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันวชิราวุธ" ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 7 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันวชิราวุธ" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
งานลอยกระทง ปี 2561 ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 16 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมกับวัดหนองดินแดง จัดทำกระทงจำหน่าย นำรายได้เข้าวัดหนองดินแดง ในงานลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
รับการประเมิน อวท. ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 4 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อ่านต่อ...
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 9 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...