วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และนายจาตุรงค์ บุตรลพ หัวหน้างานปกครอง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และสวัสดิการต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ