วันที่ 25 มีนาคม 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ ชุมชนวัดหนองดินแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง จัดทำกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบำบัดน้ำในลำคลองบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธศิลามณี(หลวงพ่อแดง) โดยมีพระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง เจ้าคณะตำบลสวนป่าน วัดหนองดินแดงรับมอบ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชน (Skilling up Youths for) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ EDF (The Education for Development Foundation) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดและอนุรักษ์พลังงาน สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง ณ วัดหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ