วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายชนาธิป สุภามงคล หัวหน้างานทะเบียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความมุ่งมั่น ตั้งใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาและรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ