วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ เตียศิริ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคุณมาลัย มาสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แนวทางการประกอบอาชีพและอาชีพที่สถานประกอบการต้องการในอนาคตให้กับนักเรียน ปวช. 3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ