วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ต้อนรับสมาคมช่างทำผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทย และ รองผู้อำนวยการฯ ครูแผนกวิชาความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระให้มีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ