วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้คณะครู จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 6 ชั่วโมง 'วิชา การทำแยมผลไม้' ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ภายใต้งาน SME FESTIVAL THAILAND NAKHONPATHOM ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ