วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการประชาชน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(Fix It Center) ร่วมกับเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย วิชาช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ วิชาช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ วิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และวิชาการชงกาแฟด้วยอุปกรณ์ Slow Bar ให้กับประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ และศาลาอเนกประสงค์ บ้านคุณบุญเรือน สารพันโชติวิทยา

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ