วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระให้มีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ