วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายณฐนน ศิริโสม หัวหน้างานสื่อฯ จัดเตรียมสถานที่สำหรับประชุมสภาองค์กรชุมชน ตำบลหนองดินแดง ให้กับผู้นำองค์กรท้องถิ่นกลุ่มสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ตำบลหนองดินแดง ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ