วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อหน่วยงาน โดยมี นางสาวกรณัฐ หูไว หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคุณธรรม อาคารพระครูสาธุกิจวิมล(หลวงพ่อเล็กชิโต) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ