วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 (ครูสงคราม โฉมศรี และครูมนตรี พรมประทีป) และครั้งที่ 4 (ครูกนกวรรณ เตียศิริ และครูกฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย) โดยนางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นประธาน นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา ,นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ ,นายสุชาติ สุวรรณน้อย และนางมาลี จุติยนต์ หัวหน้างานบุคลากร กรรมการ ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ