วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบุคลากร ดำเนินโครงการสนับสนุนให้มีสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Clip การสอนด้วยโปรแกรม Capcut และ การจัดทำ e-Portfolio ด้วยโปรแกรม Google Site” ให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยครูจิรภิญญา ศิลปะศาสตร์พิริยะ และ ครูณฐนน ศิริโสม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ