วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วิทยาลัย 1 อนามัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัยสู่สถานศึกษาแห่งความสุขให้มีระบบการคัดกรองผู้เรียน ส่งต่อผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และพัฒนาบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการดูแลนักเรียน พิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ “เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย กับ 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย” โดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช และ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม สอศ. และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สถานพยาบาลจังหวัดนครปฐม วิพากษ์ข้อมูลโครงสร้างและบทบาทหน้าที่สถานศึกษา บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่นักเรียน นักศึกษา กลไกการทำงานร่วมกันบุคลากรสังกัดสถานศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขและกลไกการส่งต่อและติดตามผล ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งมีหัวหน้างานกิจกรรมฯ งานสวัสดิการและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานจากสถานศึกษาในกลุ่มภาคกลางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ