วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา และนางนวพร โชติกานต์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้กิจกรรม Kick Off 'ตลาดนัดแก้หนี้' เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ ให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย สนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถเข้าถึงอาชีพ และเข้าถึงบริการ การให้สินเชื่อในระบบ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ