วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางนวพร โชติกานต์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมโครงการ Nakhonpathom Education Soft Power Make Career & History ในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างการอนุรักษ์ความเป็นไทย และสำนึกรักบ้านเกิด เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน สร้างเวทีแสดงความสามารถ และการแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรมมหกรรมการศึกษา 'เรียนดี มีอาชีพ และย้อนรอยประวัติศาสตร์' ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ