วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดทำธุรกรรมเอกสาร เสนอผ่านตามลำดับขั้นจาก ต้นเรื่องเจ้าของงาน ผ่านงานบริหารงานทั่วไป ➡️งานวางแผนและงบประมาณ ➡️งานพัสดุ ➡️งานการเงิน ➡️งานบัญชี สิ้นสุดกระบวนการดำเนินการตามระเบียบราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา 'จันทน์หอมคาเฟ่' วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ