วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ครั้งที่ 1/2567 โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ