วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางนวพร โชติกานต์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ