วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางนวพร โชติกานต์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 'ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ' ครั้งที่ 1/2567 ลงพื้นที่แนะแนวอาชีพ ในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ โดย นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพ ณ โรงเรียนวัดลำเหย อำเภอดอนดูม จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ