วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางวาสนา อมรฤทธิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียน ปวช. 3 สาขาวิชาช่างยนต์ ,สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สนามสอบ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ