วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางนวพร โชติกานต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบริหารทั่วไป จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 15/2566 เพื่อรับทราบนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษาในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ,การเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House และสรุปงานแต่ละฝ่าย พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมกับบุคลากรที่ไม่เคยขาด ลา มาสาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ