วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยนางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประธาน นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ ,นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ และนางมาลี จุติยนต์ หัวหน้างานบุคลากร กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ