วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นางนวพร โชติกานต์ รองผู้อำนวยการฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการตรวจสภาพรถ(ตรอ.) รุ่นที่ 19 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ